Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

CÔNG ĐỨC

Lương Vũ Đế khi còn tại vị, từng cho xây rất nhiều chùa chiền và tượng phật, sửa sang cầu cống đường sá phúc lợi cho bá tánh. Bấy giờ có thiền sư Bồ Đề Đạt Ma từ Thiên Trúc đến Trung Quốc hoàng pháp, Lương Vũ Đế thỉnh bái thiền sư rồi hỏi:
- Ta không ngừng hành thiện như vậy có được công đức gì không?
Thiền sư Đạt Ma nói thẳng thừng:
- Không hề có công đức.
Lương Vũ Đế ngẫm nghĩ: Ta làm nhiều việc thiện như vậy người đã chẳng thèm khen ngợi ta lại còn bảo không hề có công đức. Từ đó, Lương Vũ Đế bắt đầu nảy sinh ác cảm với thiền sư.
Lương Vũ Đế hành thiện sao lại không có công đức? Nhưng ông ta luôn mang cái tâm cầu công đức nên không có công đức. Thiền sư Đạt Ma nói "không hề có công đức" chứng tỏ ở trong lòng thiền sư không hề tồn tại quan niệm đối lập tức là "có và không".

Không có nhận xét nào: