Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

DỊ DẠNG


Có một vị tín đồ nói với thiền sư Mặc Tiên:
- Vợ của tôi vừa tham lam vừa bủn xỉn, ngay cả làm việc thiện cũng không chịu chi lấy một xu, xin thiền sư đến nhà tôi, khai ngộ cho vợ tôi mở lòng hành thiện.
Thiền sư Mặc Tiên là người cởi mở, nghe vậy liền nhận lời.
Khi thiền sư Mặc Tiên đến  nhà người ấy, người vợ ra đó tiếp, nhưng ngay cả một ly trà cũng không mời khách uống. Thiền sư Mặc Tiên liền nắm bàn tay lại nói:
- Phu nhân, người hãy xem tay của ta, nếu ngày nào nó cũng như thế này, người thấy thế nào?
Người vợ đáp:
- Nếu bàn tay ngày nào cũng như vậy tức là có tật, là dị dạng.
Thiền sư Mặc Tiên nói:
- Đúng vậy, là dị dạng.
Sau đó thiền sư lại xòe bàn tay ra rồi hỏi:
- Nếu ngày nào cũng như thế này cả thì sao?
Người vợ đáp:
- Như vậy cũng là dị dạng.
Thiền sư Mặc Tiên nói:
- Phu nhân nói không sai.  Như vậy đều là dị dạng. Chỉ biết tham giữ lấy tiền, không biết bố thí, cũng là dị dạng. Chỉ biết phung phí tiền của không biết tích lũy, cũng là dị dạng. Tiền bạc phải lưu thông, phải có thu có chi, lượng thu mà chi. Bàn tay lúc nào cũng khư khư nắm lại là bàn tay quá bủn xỉn, bàn tay chỉ biết xòe ra lại là bàn tay quá phung phí.
Từ hôm ấy, vợ của vị tín đồ đã lĩnh ngộ được cái đạo xử thế dùng tiền.

Không có nhận xét nào: