Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Gửi AnhAnn Nguyen

May 9, 2014 at 10:56am"Một tiếng anh than
Hai hàng em luỵ nhỏ"
Cha mẹ vắng xa
Em sương gió quê người
Đất trời chinh chiến
Ngùn ngụt lửa đao binh
Giận con cá kình
Buồn cho người cầm lái
Buông mái, xuôi chèo
Thuyền em neo bến lạ
Chấp tay khấn nguyện
Cho đất mẹ bình an
Son đỏ tình em
Tấm lòng người viễn xứ 


San Jose, 5/8/14
Không có nhận xét nào: