Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

NGƯỜI ĐI ĐÂU?

Sư đệ gặp sư huynh trên đường, hỏi:
- Sư huynh đi đâu vậy?
Sư huynh đáp:
- Gió đi đâu, ta đi đó.
Sư đệ hết biết nói sao, trở về hỏi sư phụ. Sư phụ bảo:
- Lần sau con hỏi tiếp sư huynh, gió đi rồi thì sư huynh đi đâu.
Sư đệ nhớ lấy lời ấy. Ngày hôm sau, lại gặp sư huynh trên đường, hỏi:
Sư huynh đi đâu vậy?
Sư huynh đáp:
- Chân đi đâu thì ta đi đó.
Sư đệ lại chẳng biết nói thế nào. Trở về hõi sư phụ, sư phụ bảo:
- Lần sau con hỏi tiếp sư huynh, chân mỏi rồi thì sư huynh đi đâu.
Ngày thứ ba, sư đệ lại gặp sư huynh, hỏi:
- Sư huynh, sư huynh đi đâu vậy?
Sư huynh mỉm cười, giơ cái giỏ trong tay lên, đáp:
Ta đi mua rau!

...

Không có nhận xét nào: